หน้าแรก

ประชาสัมพันธ์

* ยินดีต้อนรับน้กเรียน เปิดเทอมภาคเรียที่ 2 ปีการศึกษา 2561

เปิดเทอมวันแรกวันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

 

 * ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

(รายละเอียดคลิกเมนูประชาสัมพันธ์)

 

    • วิสัยทัศน์ ( Vision ) “ ๒๕๖๕ เป็นเลิศวิชาการ สื่อสารหลายภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผูกมิตรด้วยสามวัฒนธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เทียบเคียงมาตรฐานสากล ” พันธกิจ ( Missio...