ทำเนียบผู้บริหาร

นางอรวรรณ  เรืองหิรัญ

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นางสาวทิพวรรณ  สว่างรัตน์

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการนางจินตนา  ประเสริฐคงแก้ว

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ


นางสาวศิริรัตน์  ศิริธัญรัตน์

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล


นายสมเจษ  เกตุเกลี้ยง

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป