นโยบาย/กลยุทธิ์

นโยบายโรงเรียนอนุบาลเบตง  (สุภาพอนุสรณ์)

๑.  สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนอย่างเท่าเทียมกันและมีความสุข

๒.  เร่งรัดคุณภาพทางการศึกษาแบบก้าวกระโดดของ  NT ,  O-NET

๓.  ส่งเสริมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

๔.  ส่งเสริมการประกวดของครู  ผู้เรียนและสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง

 

กลยุทธ์การจัดการศึกษา

โรงเรียนอนุบาลเบตง  (สุภาพอนุสรณ์)

กลยุทธ์ที่ ๑  การขจัดปัญหาอ่านไม่ออก  เขียนไม่คล่อง  คิดไม่เป็นของผู้เรียน

       จุดเน้นที่ ๑  ฟัง/พูด/อ่าน/เขียน   ครูต้องเน้นและประกันผู้เรียนต้องอ่านคล่องทุกคน

       จุดเน้นที่ ๒  พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  การประเมินค่าของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ

       จุดเน้นที่ ๓  ใช้ระบบ  ICT  ในการสอนให้มากขึ้นกว่าเดิม

       จุดเน้นที่ ๔  ห้องเรียนคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ ๒  การพัฒนาผู้เรียนและสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล

       จุดเน้นที่ ๕  ผู้เรียนมีคุณภาพร่วมกันรับผิดชอบต่อโรงเรียน  ชุมชนและสังคม

       จุดเน้นที่ ๖  ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ  ศิลปะ  ดนตรี  กีฬา

กลยุทธ์ที่ ๓  การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาให้ร่มเย็น สวยงาม อบอุ่นและปลอดภัย

       จุดเน้นที่ ๗  สถานศึกษาสะอาด  บรรยากาศสวยงาม  น่าอยู่ปลอดภัย

กลยุทธ์ที่ ๔  การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ( การเรียนการสอน)เทียบเคียงมาตรฐานสากล

       จุดเน้นที่ ๘  เน้นกระบวนการคิด  วิเคราะห์  สังเคราะห์และผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 

       จุดเน้นที่ ๙  เน้นคุณภาพของผู้เรียนด้านภาษา  วิทย์  คณิตและเทคโนโลยี

       จุดเน้นที่ ๑๐ ครูเน้นการเรียนการสอน/ระบบโครงการและนวัตกรรม  

       จุดเน้นที่ ๑๑ ระบบข้อมูล/สารสนเทศทันสมัย ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน