ประวัติโรงเรียน

. ข้อมูลทั่วไป

          ๑.๑  ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์)  ที่ตั้ง ๓๐ ถนนประชาอุทิศ         ตำบลเบตง  อำเภอเบตง จังหวัดยะลา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๓                โทรศัพท์  ๐ ๗๓๒๓ ๐๕๕๐   โทรสาร   ๐ ๗๓๓ ๐๕๕๐   e-mail  banbetong@hotmail.com   

          ๑.๒  สังกัด  ( / ) สพฐ.     (     ) สช.     (    ) กทม.   (    ) มท.     (    ) อื่นๆ ระบุ

           ๑.๓  เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  ยะลา เขต ๓

           ๑.๔  เปิดสอนตั้งแต่ระดับ  อนุบาล ๑  ถึงระดับ ประถมศึกษาปีที่ ๖

 

๒.  ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา

          ๑) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชื่อ-สกุล  นางอรวรรณ เรืองหิรัญ 

 

๓.  ประวัติโรงเรียน

          โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์)  เดิมชื่อ โรงเรียนประชาบาลอำเภอเบตง  ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๔๖๕     ครั้งแรกตั้งอยู่ใกล้ที่ว่าการอำเภอเบตง (หลังเก่า) ต่อมาในปีพ.ศ. ๒๔๖๘ ได้ย้ายมาตั้งอยู่ที่ ๓๔๕  ถนนประชาอุทิศ ตำบลเบตง  อำเภอเบตง จังหวัดยะลา  จนถึงปัจจุบัน

          พ.ศ. ๒๔๘๓  ได้โอนเป็นโรงเรียนเทศบาลตำบลเบตง

          พ.ศ. ๒๔๘๖  ได้โอนกลับไปเป็นโรงเรียนประชาบาลอีกครั้งหนึ่ง  ชื่อโรงเรียนบ้านเบตง

          พ.ศ. ๒๕๐๙  ขึ้นกับกรมสามัญศึกษา เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๔

          พ.ศ. ๒๕๑๔  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖

          พ.ศ. ๒๕๑๙  กระทรวงศึกษาธิการได้สั่งยุบโอนโรงเรียนบ้านเบตง “สุภาพอนุสรณ์”มารวมกับโรงเรียนบ้านเบตง และได้ชื่อใหม่ว่า โรงเรียนบ้านเบตง “สุภาพอนุสรณ์”และได้เปิดสอนชั้น ม.ศ.๑ ต่อมาได้ยกเลิกการสอนในระดับมัธยมศึกษาตามประกาศคณะปฏิวัติในปลายปีการศึกษาเดียวกัน

          พ.ศ. ๒๕๒๓  ได้โอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

          พ.ศ. ๒๕๒๖  ได้เปิดทำการสอนชั้นเด็กเล็ก(ชั้นอนุบาล)

          พ.ศ. ๒๕๓๐  ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับประถมศึกษา

          พ.ศ. ๒๕๓๔  ได้เปิดทำการสอนชั้นอนุบาลปีที่ ๑

          พ.ศ. ๒๕๓๕  ได้รับเกียรติบัตร เป็นโรงเรียนดีเด่นระดับประถมศึกษา ในวันประถมศึกษาแห่งชาติ จาก กระทรวงศึกษาธิการ

          พ.ศ. ๒๕๔๐  ได้รับรางวัลจัดส่งเสริมเอกลักษณ์ไทยดีเด่น อันดับ ๑ จากประธานคณะกรรมการประถมศึกษาอำเภอ เบตง

          พ.ศ. ๒๕๔๑  ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการคุรุสภาในฐานะ โรงเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ขนาดใหญ่ ระดับประถมศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการคุรุสภาอำเภอ

          พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้รับเกียรติบัตร รางวัลเกียรติยศเข็มเชิดชูเกียรติ “เพชรยอดเสมา” ประเภทคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น โครงการเพชรยอดเสมา ประจำปี ๒๕๔๖ จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑

          พ.ศ. ๒๕๔๙  ได้รับประกาศเกียรติคุณ  เป็นสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน “สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

          พ.ศ. ๒๕๕๒  ได้เปิดทำการสอนชั้นบริบาล  (อนุบาล ๓ ขวบ)

พ.ศ. ๒๕๕๔   ได้รับรางวัลชมเชยในโครงการคัดเลือกนักเรียน  นักศึกษา  และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน  ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๔

พ.ศ. ๒๕๕๕   ได้รับรางวัลพระราชทานในโครงการคัดเลือกนักเรียน  นักศึกษา  และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน  ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๕

          พ.ศ. ๒๕๕๕  โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์)   ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ให้เป็นโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๓  และได้อนุมัติให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก  โรงเรียนบ้านเบตง “สุภาพอนุสรณ์”  เป็นโรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์)  เมื่อ  วันที่  ๒๔  เดือน มกราคม   พ.ศ.  ๒๕๕๖

          ปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) ได้ทำการเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ( 3 ขวบ ) อนุบาล 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖