วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์  ( Vision )

          “ ๒๕๖๕  เป็นเลิศวิชาการ  สื่อสารหลายภาษา   ล้ำหน้าทางความคิด  ผูกมิตรด้วยสามวัฒนธรรม   น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เทียบเคียงมาตรฐานสากล ”

 

พันธกิจ  ( Mission )

          ๑. บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  ทฤษฎีเชิงระบบและวงจรเด็มมิ่ง  ( PDCA )

          ๒. ผู้เรียนเป็นเลิศด้านภาษา  วิชาการ  เทคโนโลยีและมีคุณธรรม

          ๓. การพัฒนาวิชาชีพของครูและบุคลากรอย่างต่อเนือง

          ๔. บูรณาการการเรียนรู้โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

          ๕. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน  ชุมชน  สังคมและประเทศเพื่อนบ้าน

 

เป้าหมาย  ( Goals )

          ๑. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาด้านภาษา   เทคโนโลยีและคุณธรรม

          ๒. นักเรียนเป็นเลิศด้านภาษา คณิต วิทย์และเทคโนโลยี

          ๓. ส่งเสริมระบบการนิเทศ กำกับ ติดตามให้มีประสิทธิภาพ

          ๔. ผู้เรียนต้องมีสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร

          ๕. จัดระบบสุขาภิบาลที่ดี  ปลอดภัย  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

          “ โรงเรียนสะอาด   ธรรมชาติสวยงาม ”

 

คำขวัญของโรงเรียน

          “ ภาษาดี มีคุณธรรม ”

 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

          "สะอาดดี  มีคุณธรรม"

 

สัญลักษณ์โรงเรียน

            ดอกบัวแย้มบานทับอยู่บนอักษร  อ  ซึ่งเป็นตราที่โรงเรียนอนุบาลทั่วประเทศถือเป็นสัญลักษณ์

         อ        หมายถึง          การจัดการศึกษาระดับชั้นอนุบาล – ประถมศึกษา

            ดอกบัว หมายถึง          การพัฒนาไปสู่คุณภาพด้วยความรู้คู่คุณธรรมเป็นที่ตั้ง

 

สีประจำโรงเรียน  (น้ำเงิน – ชมพู)

          สีน้ำเงิน           หมายถึง          ความหนักแน่น   สุภาพเรียบร้อย

          สีชมพู             หมายถึง          ความอ่อนโยน   พลังกายและพลังใจที่เบิกบานแจ่มใส